Užsakymai iš Jūsų šalies negalimi. United States

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo SATEKA           svetainėje taisyklės

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „SATEKA“, juridinio asmens kodas 124022248, PVM mokėtojo kodas LT240222412, buveinės adresas P.Vileišio g. 18A, LT-10306 Vilnius.

1.2. Sateka.lt – internetinė svetainė (parduotuvė), esanti adresu www.sateka.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo; 2) juridinis asmuo; 4) tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje Sateka.lt taisyklės“.

1.5. Paskyra – Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje, sukurta asmeninė sąskaita, kur saugomi jo asmeniniai duomenys ir užsakymų istorija.

1.6. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, patvirtina, kad sutinka su jomis. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

2.2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę tik 1.3 p. įvardinti Pirkėjai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes.

2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, apie tai informuodamas Pirkėjus.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

3. Prekių užsakymas ir pirkimas – pardavimas

3.1. Prekes internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsisakyti šiais būdais:

3.1.1. Užsiregistruodamas Sateka.lt svetainėje

3.1.2. Pasirenkant prekės pirkimo be registracijos būdą

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, svetainėje nurodytose vietose privalo nurodyti savo Asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinka perkamą prekę ir apmoka už prekę arba pasirenką apmokėjimą atsiimant prekę parduotuvėje, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

4. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę:

4.1. Pirkti prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
4.2. Atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Atsisakyti sutarties. Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.4. Pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi ir kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, LR Civiliniame kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis Sateka.lt svetaine, privalo, laikytis šių Taisyklių.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti ar atsiimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, stabdyti ar nutraukti savo veiklą ar internetinės svetainės darbą ar jos dalį. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

6.2. Jei Pirkėjas kenkia svetainės darbui, saugumui ar nevykdo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Sateka.lt internetinės svetainės paslaugomis ir panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.3. Pardavėjas turi teisę, neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę, neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą,jei:

- Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 darbo dienas po užsakymo pateikimo

- jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu

- jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.5. Pardavėjas turi ir kitų teisių , įtvirtintų šiose Taisyklėse, LR Civiliniame kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Sateka.lt internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų svetainės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus iki užsakymo pateikimo. Informacijos pateikimas svetainėje Sateka.lt laikomas tinkamu informavimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų svetainės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).

7.4. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis atšaukia užsakymą ir, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų,.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos Sateka.lt internetinės svetainės suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojantį PVM dydį.

8.2. Pirkėjas, už perkamas prekes, gali atsiskaityti šiais būdais:

8.2.1. banko pavedimu;
8.2.2. grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu;

8.3. Prekių užsakymas yra patvirtinamas ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai Pirkėjas pasirenka prekių apmokėjimą prekių atsiėmimo parduotuvėje metu arba kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes.

9. Prekių atsiėmimas

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas turi galimybę pasirinkti prekės atsiėmimo būdą:

- atsiimti prekes pačiam parduotuvėje, internetinėje svetainėje nurodytu adresu;

- pasirinkti prekės pristatymo į pirkėjo nurodytą vietą būdą.

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į nurodytą vietą paslaugą, jis įsipareigoja:

9.2.1. Nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3. Detalesnė informacija dėl prekių pristatymo pateikta Prekių atsiėmimo ir pristatymo sąlygose (pateikiama svetainės informacijos skiltyje).

9.3. Jei Pirkėjas, užsakymo teikimo metu, pasirenka prekių atsiėmimo parduotuvėje būdą jis įsipareigoja:

9.3.1. Užsakytas prekes atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

9.3.2. Kad prekes atsiims tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Jei Pardavėjo sandėlyje nėra pasirinktos prekės, Pirkėjas apie tai informuojamas el.paštu. Pardavėjas nurodo datą, kada pasirinkta prekė gali būti pateikta Pirkėjui. Išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Šalys nesuderina kito termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

9.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo, kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu arba prekę pristačiusiu kurjeriu, patikrinti prekės būklę, bei pasirašyti prekės perdavimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius šį dokumentą, laikoma, kad prekė perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pirktos prekės pakuotė yra pažeista arba pati prekė yra pažeista ar yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos prekės pažeidimo ar neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl tokių prekių pažeidimų, kurie nėra gamyklinis brokas, ar gamintojo klaida.

9.6. Atsakomybė už prekės netekimą ar prekės sugadinimą pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.7. Jei Pirkėjas, gavęs pranešimą, neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ar atsiėmimo būdo. Jei Pirkėjas ir vėliau neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas panaikinamas, o Pirkėjo sumokėti už prekes pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, grąžinami per 7.4. p. numatytą terminą.

9.8. Jei Pirkėjas, gavęs pranešimą, neatsiima prekių per nustatytą terminą ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos į Pardavėjo sandėlį, o užsakymas anuliuojamas.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Internetinėje svetainėje parduodamų prekių savybės nurodomos konkrečios prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, jei:

- prekė atitinka svetainėje pateiktą išvaizdos ir savybių aprašymą, bei pateiktas prekės nuotraukas, bei brėžinius, jei tokie yra;

- prekė tinkama naudoti tokiam tikslui, kokiam paprastai tokios rūšies prekės yra naudojamos;

- prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties naudojimo prekėms ir kurių gali pagrįstai tikėtis Pirkėjas pagal prekės pobūdį ir daikto gamintoją, ar jo viešai paskelbtą informaciją.

10.3. Pardavėjas neatsako už prekės spalvos, dydžio, formos ar kitų parametrų neatitikimus dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

10.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia skirtingą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.5. Pirkėjo nupirktos prekės garantinį aptarnavimą atlieka konkrečios prekės gamintojas ar jo atstovas. Garantinio aptarnavimo centrai nurodomi prie prekės pridedamuose dokumentuose;

10.6. Informacija, susijusi su atskirų prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama su preke pateikiamuose dokumentuose.

11. Pirkimo-pardavimo sandorio nutraukimo, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir pirkimo-pardavimo sandorio nutraukimas

11.1.1. Tinkamos kokybės prekių grąžinimą ir pirkimo-pardavimo sandorio nutraukimą reglamentuoja LR Civilinis Kodeksas. Pirkėjas per (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sandorio nutraukimą Pirkėjas Pardavėjui praneša, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sandorio atsisakymo siunčiamas svetainėje nurodytu elektroniniu paštu arba pateikus prašymą tiesiogiai prekių atsiėmimo vietoje. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas per 5 darbo dienas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sandorio su pristatymu likus parai iki prekės pristatymo, Pardavėjas panaikina Pirkėjo užsakymą ir grąžina jam už prekę ir pristatymo paslaugą sumokėtus pinigus, per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo.

11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sandorio su pristatymu vėliau nei likus parai iki pristatymo ar jau ją pristačius į nurodytą vietą, arba Pirkėjas pats jau buvo ją atsiėmęs, Pardavėjas panaikina Pirkėjo užsakymą ir grąžina jam už prekę sumokėtus pinigus, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu toks buvo taikomas, per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo.

11.2. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo tvarka

11.2.1. Parduotų netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, kurių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sandorio, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.2.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.2.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sandorio, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui svetainėje nurodytu el. paštu, privalomai nurodydamas grąžinamas prekes;

11.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

11.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

11.2.5. Grąžinti netinkamos kokybės prekę Pirkėjas gali tik nepasibaigus garantiniam terminui, nurodytam prekės įsigijimo dokumentuose.

11.2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.2.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę ir Pirkėjas grąžino Pardavėjui netinkamos kokybės prekę. Pranešime Pirkėjas nurodo banko sąskaitą, į kurią pirkėjui turi būti sugrąžinti jo sumokėti už prekę pinigai.

11.2.8. Pinigai negrąžinami už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.2.9. Atskiri, sutartyje neaptarti atvejai, bet numatyti konkrečių prekių garantiniuose dokumentuose, pridedamuose prie parduodamos prekės, yra privalomi ir šalių pripažįstami kaip šių taisyklių dalis.

11.3. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

11.3.1. Pardavėjui pristačius Pirkėjui ne tas prekes, Pirkėjas, ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, privalo informuoti apie tai Pardavėją svetainėje nurodytu el. paštu arba paskambinęs nurodytu telefono numeriu. Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis arba grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekę (-es), įskaitant pristatymo išlaidas, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos prekės pristatymą. Jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, numatytas pinigų grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.3.2. Pirkėjui grąžinus Pardavėjo pristatytas ne tas prekes, pinigai grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios Pirkėjas apmokėjo Pardavėjui už šiuo sandoriu įsigytą prekę(es).

11.4. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.4.1. Pirkėjas gali grąžinti tinkamos kokybės prekę(es) tik tuo atveju:

- jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas;

- jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda;

- jeigu ji nebuvo naudojama;

- Jeigu grąžinama prekė yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.4.2. Pirkėjas gali grąžinti netinkamos kokybės prekę(es) tik tuo atveju:

- jeigu nebuvo praleistas prekės garantinis terminas;

- jeigu prekė nebuvo sugadinta Pirkėjo arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda dėl neatsargumo, tyčios ar netinkamo prekės naudojimo;

11.4.3. Kartu su grąžinama preke(ėmis) turi būti grąžintos visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, išskyrus atvejus, kai kartu su preke pateiktos dovanos, dėl savo pobūdžio, buvo suvartotos arba pasibaigė jų tinkamumo naudoti terminas.

11.4.4.  Pirkėjas gali grąžinti prekę, ją pristatydamas į Pardavėjo parduotuvę arba grąžindamas per kurjerius. Pardavėjo adresas nurodomas Pardavėjo internetinės parduotuvės svetainėje. Sutartyje nenumatytas sąlygas Pirkėjas su Pardavėju suderina telefonu arba el. paštu.

11.4.5. Grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo tinkamai nurodyti adresus ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.4.6. Taisyklių 11.1.p. ir 11.2.p. numatytais atvejais Pirkėjui sugrąžinus Pardavėjui prekę(es), Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sandorio nutraukimą. Jei Prekė Pirkėjo nėra sugrąžinta Pardavėjui, numatytas pinigų grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios Pirkėjas apmokėjo Pardavėjui už šiuo sandoriu įsigytą preke(es).

11.4.7. Pirkėjui grąžinus prekes, pasinaudojus Taisyklių 11.2.-11.3 punktuose numatyta teise, Pardavėjas grąžina Pirkėjui: prekės kainą ir prekės pristatymo išlaidas.

11.4.8. Pirkėjui grąžinus prekes, pasinaudojus Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise, Pardavėjas grąžina Pirkėjui tik Pirkėjo sumokėtą prekės kainą, atskaičius banko mokesčius.

11.4.9. Pirkėjui nutraukus sandorį, pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose numatyta teise, Pardavėjas turi teisę užlaikyti Pirkėjo sumokėtų sumų grąžinimą, kol prekės nėra sugrąžintos Pardavėjui; kol Pardavėjas nėra patikrinęs prekės(ių) dėl grąžinamų prekių atitikimo Taisyklių 11.4.1 -11.4.5. punktų reikalavimams.

11.4.10. Jei keičiant prekes, kaip numatyta Taisyklių p.p.11.2.2.3 ir 11.3.1, susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti įvertinę gražinamų ir keičiamų kainų skirtumus.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas supranta jo atliekamų veiksmų rezultatus ir atsakomybę už veiksmų sukeliamas pasekmes, naudojantis internetinės parduotuvės preketau.lt svetaine.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą. Jei prisijungęs prie preketau.lt svetainės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, svetaine naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, jei nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

15. Baigiamosios nuostatos
 

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė..

15.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

GAUKITE NAUJIENAS!

Prisijunkite nemokamai dabar ir pirmieji gaukite naujienas, informaciją apie nuolaidas ir specialius pasiūlymus.